logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA     

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú práva a povinnosti medzi Hotelový doktor s.r.o. (ďalej len Poskytovateľ) a zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľa služieb (ďalej len Klient) a stanovujú podmienky, za ktorých mu Poskytovateľ poskytuje služby vo forme odborného vzdelávania alebo auditu (ďalej len Služby).

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ poskytuje pre Klienta odborné vzdelávanie alebo audity. Odborné vzdelávanie je vzdelávacia aktivita na účely týchto OP sa tým rozumie odborné školenie a tréning prihlásených Klientov na danú tému (ďalej len Vzdelávanie). Audit (ďalej len Audit) je odborné posudzovanie poskytovaných služieb Klienta Poskytovateľovi za účelom vypracovania audítorskej správy pre Klienta.

 1. PREDMET A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Poskytovateľ poskytuje Klientovi Služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom v takomto prípade vzniká (a) zaplatením kúpnej ceny Služby Klientom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej Poskytovateľom na základe registrácie vykonanej v kontaktnom formulári na www.hotelovydoktor.com, (b) zaplatením kúpnej ceny za Služby platobnou kartou Klienta po stlačení tlačidla Objednať a zaplatiť, (c) zaplatením kúpnej ceny uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej Poskytovateľom na základe dohody medzi Poskytovateľom a Klientom za Auditu.
  2. Ku vzniku kúpnej zmluvy dochádza aj zúčastnením sa Klienta na Vzdelávaní na základe záväznej objednávky. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Poskytovateľom.
  3. Uzatvorením zmluvy medzi  Poskytovateľom a Klientom podľa bodu 3.1. a bodu 3.2. sa stávajú OP jeho neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
  4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, keď Klient – záujemca o  Vzdelávanie – vyplní elektronický formulár „Registrácia“ umiestnený na webovej stránke Poskytovateľa. Do elektronického objednávkového formulára Klient vyplní požadované identifikačné údaje vrátane svojej e-mailovej adresy, vyberie si požadovaný druh Vzdelávania alebo inú Službu, a zaškrtnutím povinného poľa vyjadrí súhlas so znením OP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a s Pravidlami so spracovaním osobných údajov a stlačí tlačidlo “Objednať a zaplatiť”.
  5. Po prijatí objednávky a platby Poskytovateľ elektronicky (mailom) potvrdí Klientovi prijatie objednávky. Poskytovateľ vystaví faktúru, ako daňový doklad, až po prijatí platby od Klienta za objednanú Službu.

 1. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY                                     

1.     Cena Vzdelávania je konečná. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

a)    Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za Klientom uvádzaný počet účastníkov pre zvolené Vzdelávanie špecifikované v zálohovej faktúre. Cena Vzdelávania je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa prístupného na internetovom portálu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované služby za podmienok uvedených v týchto OP.

b)    Po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre vystaví Poskytovateľ Klientovi v súlade s platnou legislatívou konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú Klientom, s čím Klient akceptáciou týchto OP súhlasí. Klient môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre najneskôr v lehote splatnosti.

2.    Elektronická platba:

a)    Klient má možnosť zrealizovať platbu za ním vybrané Vzdelávanie aj prostredníctvom platobných systémov iných dodávateľov umiestnených na internetovom portáli Poskytovateľa www.hotelovydoktor.com.

b)    V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie Klientom objednané Služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na svoj účet zabezpečí dodanie Služby Klientovi podľa harmonogramu Vzdelávania alebo podľa dohody zmluvných strán pri Audite.

c)     Zároveň Poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru podľa platnej legislatívnej úpravy a zašle ju spôsobom  podľa bodu 4 ods. 1 písm. b) týchto OP.

d)    Klient sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovanú Službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

1.     Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a)    počas Vzdelávania sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom;

b)    poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného Vzdelávania;

3.    Klient sa okamihom registrácie zaväzuje, že bude Služby využívať v súlade s OP, právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Klient sa zaväzuje uviesť pri registrácii podľa bodu 3.1 písm. týchto OP pravdivé, úplné a presné údaje a oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii Klienta a Klient zodpovedá za prípadnú škodu tým Poskytovateľovi spôsobenú.

4.    Zároveň sa Klient zaväzuje vyplniť pri objednaní Vzdelávania pre viacerých jeho účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným podľa bodu 3.2 a definovať ich v záväznej objednávke.

5.    Klient sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané Vzdelávanie.

6.    V prípade nemožnosti sa zúčastniť Vzdelávania, je Klient povinný vyslať za seba adekvátneho náhradníka a toto oznámiť Poskytovateľovi.            

7.     Klient má právo požiadať Poskytovateľa o vystavenie osvedčenia o absolvovaní Vzdelávania, avšak o osvedčenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jeho absolvovania.          

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

a)    poskytovať informácie týkajúce sa objednaného Vzdelávania, ako i oboznamovať Klienta s prípadnými zmenami súvisiacimi s Vzdelávaním,

b)    vrátiť Klientovi zaplatenú kúpnu cenu za nekompenzované Vzdelávanie.

  1. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto OP. Zmeny poskytovania Služieb a OP a dátum účinnosti aktuálneho znenia OP budú Klientovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.hotelovydoktor.com alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Klienta.  
  2. Ak Klient najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a OP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny Klientom za odsúhlasené a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
  3. Klient má právo kúpnu zmluvu s Poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných Služieb alebo OP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 1. ZMENA SLUŽIEB VZDELÁVANIA
  1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť Vzdelávanie, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Klientovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie Klientovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku OP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia konateľa spoločnosti na internetovom portáli Poskytovateľa www.hotelovydoktor.com 
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Vzdelávanie v prípade, ak nebol prihlásený žiadny Klient.
  3. Pri zrušení Vzdelávania zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu Vzdelávania má klient právo voľby, či od kúpnej zmluvy odstúpi alebo sa dohodne s Poskytovateľom na inom Vzdelávaní. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie Vzdelávania, zmena programu Vzdelávania alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu Vzdelávania alebo lektora.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, POPLATKY ZA STORNOVANIE
  1. Klient má právo kedykoľvek pred začatím Vzdelávania od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):

a)    50 % z ceny Vzdelávania, ak Klient odstúpi od zmluvy v lehote od 7 až 4 kalendárnych dní pred termínom začatia Vzdelávania,

b)    100 % z ceny Vzdelávania, ak Klient odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 kalendárne dni pred termínom začatia Vzdelávania,

2.    V prípade, že sa Klient alebo osoby, pre ktorých bolo Vzdelávanie objednané, sa nezúčastnia Vzdelávania z akéhokoľvek dôvodu, nemá Klient nárok na vrátenie ceny za Vzdelávanie.

 

9.    DOBA TRVANIA ZMLUVY a ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.    Zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.    V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto OP prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

3.    Zmluva zaniká v prípadoch stanovených OP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy.

10.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

4.    Klient berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa www.hotelovydoktor.com majú informatívny charakter.

5.    Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

11.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRAVIDLÁ (GDPR)

1.     Poskytovateľ spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

2.    Správcom osobných údajov je Hotelový doktor s.r.o. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje správcu sú e-mail: radim@hotelovydoktor.com, telefón +421 903 801 141.

3.    Poskytovateľ spracováva iba tie informácie a osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky www.hotelovydoktor.com, podnikateľskú činnosť a oprávnený záujem Poskytovateľa.

4.    Poskytovateľ zhromažďuje informácie a osobné údaje pri vyplnení (i) Kontaktného formulára za účelom definovania špeciálneho dopytu, objednávky alebo (ii) Registračného formulára k objednávke a platbe za Služby Poskytovateľa.  Formuláre vyžadujú niektoré z týchto údajov Klienta: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu objednávajúcej firmy, IČ/DIČ, bankový kontakt, telefónne číslo a ďalšie, podľa položiek formulára. Pri vyplnení online formulárov je  zaevidovaná Klientova IP adresa.

5.    Osobné údaje Klienta využíva Poskytovateľ pri spracovaní, potvrdzovaní a komunikácii s Klientom pri podnikateľské činnosti a oprávnenom záujme. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať Klientov o vlastných podobných produktoch a službách. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Klienta bude Poskytovateľ na základe histórie objednávok Klienta vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity Klienta na webovom sídle (Cookies a Google Analytics).

6.    Osobné údaje Klienta sú nepredajné, nevymeniteľné, neprevediteľné z akéhokoľvek dôvodu, bez súhlasu Klienta.

7.     V prípade poskytovania služieb Poskytovateľom ide o Služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.

8.    Poskytovateľ spracúva a archivuje osobné údaje po dobu 2 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu Poskytovateľ má v súvislosti so zásadou minimalizácie uchovávania povinnosť automaticky vymazať osobné údaje v okamihu, kedy je splnený stanovený účel spracúvania osobných údajov a získané údaje už ďalej nie sú pre účely Poskytovateľa potrebné.

9.    E-mailová adresa Klienta bude využitá pre zasielanie aktualizovaných informácií k objednaným Službám Poskytovateľa alebo ku komunikácii týkajúcej sa merita v Kontaktnom formulári ako aj oprávnenému záujmu Poskytovateľa. Klient môže byť kontaktovaný po realizácii Služby za účelom zistenia kvality Poskytovateľom poskytovaných služieb, a to formou dotazníka. 

10.  Telefonickú komunikáciu s Klientom využíva Poskytovateľ len k obchodným účelom a to len v nevyhnutných prípadoch.

11.   Poskytovateľ na stránke www.hotelovydoktor.com používa súbory cookies. Viac o používaní súborov cookies je dostupné tu:  Zásady používania súborov cookies.

12.  Súbory cookies môže Klient kontrolovať a/alebo zmazať, detaily nájde tu: aboutcookies.org. Klient môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači. Niektoré prehliadače môže Klient nastaviť tak, aby znemožnil ukladanie súborov cookies, ale potom musí stránku manuálne sfunkčniť. Informácie o tom ako Klient používa stránku www.hotelovydoktor.com sa zdieľajú s Google prostredníctvom nástroja Google Analytics.

13.  Používanie súborov cookies na stránke www.hotelovydoktor.com môže Klient jednoducho prijať alebo odmietnuť nastavením jeho internetového prehliadača.

14.  Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom stránky Poskytovateľa.

15.  Ak sa Klient domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže Klient adresovať na ich kontaktné údaje.

12.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV                                               

1.     Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom neupravené OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.    Tieto OP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších OP.

3.    Aktuálne OP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli Poskytovateľa www.hotelovydoktor.com.

4.    Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

5.    Akékoľvek reklamácie Klientov na Vzdelávanie v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle aktuálneho zákona o Alternatívnom riešení sporov.

6.    Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese v sídle Poskytovateľa. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Klient od Poskytovateľa nedostane odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Klient podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.

7.     Účelom tohto článku OP je informovať Klienta o možnosti a podmienkach tzv. Alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) medzi Poskytovateľom a Klientom.

8.    ARS je postup, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Poskytovateľom a Klientom.

9.    Orgánom ARS je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Klient obrátiť.

10.  Klient sa môže o podmienkach a platforme ARS informovať na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi