logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Zavedenie greenmanagementu v prevádzkach ubytovacích zariadení

Keď som na sklonku milénia študoval brožúru vydanú českou federáciou hotelov a reštaurácií o greenmanagemente, netušil som, že ma bude táto téma sprevádzať profesijným životom ďalších 25 rokov. Veľa som sa z nej poučil a princípy šetrnosti, udržateľnosti, správneho prístupu k ochrane životného prostredia som uplatňoval až do svojho odchodu z riaditeľskej stoličky. Teraz v úlohe konzultanta prízvukujem svojim klientom, aby sa tejto téme v podnikateľských začiatkoch a business plánoch venovali na plno, otázka greenmanagementu v hotelovom priemysle a pohostinstve bude v budúcnosti hrať prím aj vďaka množstvu odpadu, ktoré v našom priemysle vzniká. Veď sa stačí zamyslieť nad množstvom neštandardných prírodných situácií akými sú výkyvy počasia spôsobujúce suchá a požiare, bleskové povodne, tornáda, úbytok ľadovca, napadnutie lesov kôrovcom a množstvo ďalších, o ktorých nás denne informujú svetové a domáce médiá. Príčinou týchto javov je klimatická zmena – otepľovanie, ku ktorej dochádza pôsobením ľudí na prírodné zdroje a správaním sa ľudstva celkovo vo fáze nákupu, výroby a spotreby tovarov a služieb. Copernicus Climate Change Service informuje, že priemerná teplota sa v európskych krajinách vyšplhala o 1 °C nad klimatologický priemer z posledných troch desaťročí (1991 – 2020).

Ako sa greenmanagement rodil

O prírodné zdroje, ktoré ako ľudstvo máme k dispozícii nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie, je treba sa zodpovedne starať. Samozrejme, že existuje veľa názorov aj protichodných k ochrane životného prostredia, no triezvo uvažujúci jedinec musí vnímať tie zmeny, ktoré sa dejú vôkol nás už niekoľko desaťročí. A samozrejme aj hoteliéri vedia svojím prístupom a správaním sa pomôcť životnému prostrediu tým, že budú prijímať vo svojich ubytovacích zariadeniach také opatrenia, s ktorými sú stotožnení, lebo šetria finančné prostriedky, lebo to tak cítia, lebo je to morálne a etické, lebo ako podnik prijímajúci takéto opatrenia má konkurenčnú výhodu, lebo podnik môže takto vzdelávať svoj personál a personál je hrdý na svojho zamestnávateľa, lebo edukovať hostí k ekologickému správaniu sa je trendy a sexy. Tie prístupy nemusia mať charakter komplexných opatrení. Stačí ísť postupne, pomaly k cieľu, krok za krokom. Tie prístupy sú na strane prevádzkových nákladov (soft riešenia a prístupy) ako aj na strane investícií (hard riešenia a prístupy). Tie prístupy prijímajú hoteliéri aj investori tak v mestskom prostredí ako aj v turistickej destinácii, tak v rekreačných ubytovacích zariadeniach ako aj v konferenčných a wellness hoteloch, kapacitne veľké podniky i mikro podniky, čiže naprieč našim priemyslom a týka sa všetkých.

Európske inštitúcie aj národné autority prijímajú závery pre ďalšie obdobia ako napríklad výzva prijatá na klimatickej konferencii v Glasgow. Štáty pripravujú plány obnovy a odolnosti, kde si našli miesto pre enviromentálnu politiku a digitalizáciu v rámci štátov nájde. V uznesení Európskeho parlamentu k doprave a cestovnému ruchu z 19.6.2020 sa spomína koordinovaný prístup zameraný na návrat k neobmedzenému voľnému pohybu osôb a požaduje sa, aby EÚ podporila reštart cestovného ruchu, pričom odporúča klásť dôraz na udržateľný cestovný ruch. Lídrami v oblasti enviromentálneho, sociálne zodpovedného a ekonomicky stabilného cestovania a cestovného ruchu majú byť spoľahlivo certifikované podniky a destinácie. Počnúc rokom 2023 budú podávať správy vybrané podnikateľské subjekty o enviromentálnych opatreniach a sociálnej zodpovednosti v rámci ESG firiem. EÚ pripravuje aktualizáciu smerníc o nefinančnom reportingu pre podnikateľské subjekty.

Už na prelome storočí sa objavovali prvé zmienky o hoteloch, penziónoch, či iných ubytovacích zariadeniach (ďalej budem používať pre ubytovacie zariadenia termín podnik), ktorých problematika greenmanagementu zaujímala, chceli sa jej venovať a videli v nej prínos pre svoj podnik, pre svojich hostí a pre svoju komunitu. To boli prví pionieri a priekopníci, ktorí získavali prvé skúsenosti a prvé ocenenia či tituly ako Ekohotel, zelený hotel, prvý ekologický atď., Tieto podniky ukazovali cestu ostatným, ako na to. Technický stav budovy vyjadrený hardvérom podniku v tom zmysle, že zahŕňa ekologický vykurovací systém, dôkladne tesniace systémy okien a dverí, vlastnú čističku odpadových vôd a využívanie sivej alebo dažďovej vody, používanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a svietenie úspornými žiarovkami a v poslednom rade samozrejme triedenie odpadu. To sú hlavné oblasti, na ktoré sa zameriavajú certifikačné autority pri hodnotení podniku z enviromentálneho hľadiska.

Často to boli malí hráči na trhu ubytovacích služieb a ich úsilie a hlas zanikol trebárs z dôvodu zmeny prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo ďalší riaditeľ alebo vedúci podniku, nemal záujem v nastavenom systéme pokračovať alebo sa to zdalo finančne náročné, či jednoducho nebola podpora venovať sa zavádzaní greenmanagementu do praxe, ktoré sa derie v súčasnosti do popredí.

V tom období vzniku sa formovali rôzne enviromentálne hnutia a spolky, zakladali sa firmy, ktoré chceli pomôcť s implementáciou prvkov ekológie do životného priestoru ako celku, a chceli si na tom vybudovať svoju podnikateľskú činnosť. Začali sa procesy nie vôbec jednoduchých certifikácií podnikov a ich označovanie európskou značkou Flower či národnými ekologickými symbolmi. Tieto certifikáty a ich ďalšie obhájenie na budúce obdobia vždy stáli nadšencov, okrem vlastného úsilia z presvedčenia, že čo robí, je správne, aj nie málo finančných prostriedkov vrátane neohlásených auditov. Začali sa organizovať rôzne súťaže na podporu ekologických aktivít, konali sa medzinárodné happeningy, z ktorých najznámejším v našom priemysle je Hodina Zeme. Raz za rok si firmy a podniky pripomínali Deň Zeme rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami v prírode. Do praxe sa zavádzajú príklady dobrej praxe a hlas Európskej únie je viac počuť napr. prijatím Bielej knihy. Príkladom dobrej praxe rozumieme efektívnejšiu cestu k stanovenému spoločnému cieľu, ktorý vie uplatniť viacero podnikov. Ako taký sa javí spôsob rozhodovania hosťa o použitom uteráku, osuške, či ich využije aj nasledujúci deň alebo žiada o ich výmenu. Tento príklad dobrej praxe sa ujal vo vzťahu k šetreniu prírody, a pri zrode jeho stáli hotelové siete. Hotelové spoločnosti sa začínajú viac zaujímať o spotrebu energií, uhlíkovú stopu hotelov a začínajú vyvíjať aktivity s cieľom zaviesť systémy greenmanagementu do portfólia ich značiek. Tomuto príkladu dobrej praxe pomohlo aj zrušenia kategorizačnej vyhlášky, ktorá nariaďovala frekvenciu výmeny bielizne či froté.

O životnom prostredí sa začína v poslednom desaťročí hovoriť viac, vzniká viac podnikov, ktorí sa hlásia k zavedeniu greenmanagementu, uvedomujú si nutnosť pozitívneho ovplyvňovania prostredia. A to je skvelá správa pre nás všetkých a aj pre tých, ktorí len váhajú a myslia si, že je to iba opäť módny výstrelok, ktorý rokmi odpadne.

Praktické príklady a inšpirácie pre podniky

Nižšie uvádzam príklady z praxe, ktoré som videl u kolegov alebo som ich sám uplatnil pri riadení hotelov.

Cieľavedomosť tímu

Na začiatok treba zdôrazniť, že zavedenie greenmanagementu je cieľavedomá činnosť všetkého personálu, ktorú vždy koordinuje jedna zodpovedná osoba, pracujúca s návrhom myšlienok a plánom opatrení, zavádzaním opatrení do praxe a vyhodnocovaním úspešnosti opatrení či už z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov alebo z hľadiska ašpiračnej úrovne (ašpirácia = snaha, úsilie, túžba) zviditeľniť sa prijatými opatreniami alebo získania konkurenčnej výhody na trhu. Pravidelné vzdelávanie zamestnancov zapojených do tohto procesu je nutné, zviditeľnenie opatrení v podniku formou nástenných novín či na personálnej vrátnici a pravidelná spätná väzba od koordinátora greenmanagementu pre vedenie podnikov je viac ako žiadúca.

Venujme sa teraz softvérovými prístupom, ktoré sú často motivované vynaliezavosťou, pozorovaním a prepočtami, nie sú finančne náročné, a inšpirujú komunitu a hostí tým, že podnik má chuťou ísť s dobou. V tomto čísle pôjde o hosťovu izbu, v ďalšom čísle sa budeme venovať stravovacej prevádzke a odpadovému hospodárstvu.

Základným priestorom hosťa je izba

Šetrné k životnému prostrediu je zrušenie čo najväčšieho počtu tlačených materiálov na izbe a ich presunutie do digitalizovanej podoby do televíznych prijímačov. Variantným riešením je prostredníctvom QR kódu mať informácie v chytrom telefóne. Týmto spôsobom sú hostia stále oboznámení s pamiatkami a možnosťami trávenia času v okolí podniku, so službami podniku, s ubytovacím poriadkom či aktuálnymi obmedzeniami v prevádzke a aj touto formou ich vie osobne privítať vedenie podniku. Tento systém je nutné denne aktualizovať aby mal svoju informačnú a vypovedaciu hodnotu. Jediné, čo zostáva na izbe v tlačenej podobe je záves na kľuku dverí tzv. nerušenka a výzva k uprataniu izby, ďalej schéma únikového plánu v prípade mimoriadnej situácie a poznámkový blok – ak je všetko tlačené na recyklovateľnom papieri, tak sme viac pre udržateľnosť v tomto momente nevedeli spraviť. Z šuplíkov nočných stolíkov miznú biblie, z políc a stolíkov miznú lifestyleové časopisy a denníky lebo hostia sa presúvajú na internet a svoj obľúbený denník a časopis si vedia prečítať v internetovom prostredí. Niektoré podniky používajú v izbe vhodne upravenú lamináciou tlačenú informáciu o potrebe výmeny posteľnej bielizne, ale aj to sa dá integrovať do TV. Prvýkrát som sa stretol s týmto spôsobom výmeny bielizne pri sprievodcovskej činnosti na Srí Lanke v 5* hoteli v roku 2001. S dovolením som si kartičku zobral a využíval som ju pri mnou riadených podnikov. Niektorí hostia už vtedy mali správny prístup a neželali si meniť posteľnú bielizeň tak často, ako by im trieda hotela priznávala. Správali sa ako doma, kde každý deň nik nemení uteráky a osušky, kde nik každú tretiu noc nemení posteľnú bielizeň.

Okrem iného sa z izieb odstraňovali plastové poháriky na pitie, často zabalené v ochrannom plastovom obale, posteľné prehozy sa skracovali oproti pôvodným veľkostiam a stali sa z nich funkčné posteľné behúne.

Býva bežnou praxou v podnikoch ovládať prostredníctvom hotelového kľúča – karty zásuvkové okruhy, osvetlenie priestoru, kúrenie, klimatizáciu a iné technológie. Niektoré podniky naviac regulujú tento prístup z recepcie hotela a ovplyvňujú teplotu na izbe, odblokovanie klimatizácie na izbe hosťa a tým regulujú vedome spotrebu médií.

Minibar, ktorý je večnou témou, či ho mať a ak áno, ako zvládať jeho prevádzku, aby nebola stratová alebo či ho vypratať a nechať funkciu prázdnej chladničky alebo s inštalovanou karafou s vodou. V obidvoch prípadoch chladnička spotrebúva elektrickú energiu a tu stojí na zamyslenie managementu podniku, ako ďalej. Niektoré podniky prešli od minibarov na maxibary alebo predajné kúty a plochy v rámci „open loby konceptu“ a predávajú nápoje a drobné občerstvenie mimo izbu pri recepcii v priestoroch loby prostredníctvom automatov alebo výkladních skríň. Predajné automaty sa inštalujú aj na hotelových poschodiach. Ak hovoríme o minibaroch, hovoríme len o takých, ktoré sú bez freónov v chladiacom systéme. Freóny sú plyny alebo kvapaliny, ktoré negatívne pôsobia na ozónovú vrstvu tým, že uvoľňujú v ozónovej vrstve chlór, ktorý ozónovú vrstvu ničí. Dôležitá je tiež kontrola tesnenia dverí minibarov alebo chladničiek.

Niektoré podniky svojim hosťom spríjemňujú pobyt a na privítanie im pripravia na izbu vodu zdarma ako pozornosť vedenia podniku alebo ako prejav vďaky za rezerváciu prostredníctvom web stránky podniku alebo ako prejav členstva vo vernostnom programe. Často to bývala plastová fľaša, dnes ju nahrádza originálna fľaša zo skla alebo ľahčeného skla plnená pitnou vodou s pozdravom managementu na fľaši.

Ak je súčasťou izby terasa či balkón, prospejú tomuto priestoru okrem vhodného nábytku aj kvetiny a rastliny. Videl som na priestranných hotelových balkónoch aj pítka pre vtákov či prístrešok pre hmyz. Sám som k rastlinám bol pozitívne naklonený a pokiaľ to bolo možné, živé kvety a rastliny mali moju podporu pri spríjemňovaní pobytu hosťom. Išlo o machové vertikálne steny v spoločenských priestoroch alebo zelenú strechu. Tieto systémy vyžadujú odbornú starostlivosť a keď sa záhradníčka rozhodla pracovný pomer ukončiť, strešný zázrak pomaly kolaboval aj pod ťarchou pandemickej situácie.

Ak sa na izbe pri telefóne alebo na stole nachádza poznámkový blok s ceruzkou a majú vlastnosti prírodných materiálov alebo punc recyklácie, tak je toto riešenie s dobou.

Tesnosť okien a ich správne tienenie znižuje tepelné straty a potrebu intenzívneho chladenia. Ak sú izby orientované na západ, slnko dlhšie izbu vyhrieva a preto je vhodné tieniť prostredníctvom externého tienenia ale aj v kombinácii so závesom s blackoutovou úpravou, pričom výberu látky venujeme maximálnu pozornosť. Takto pripravená izba je bežnou praxou ako izba extrémne prehriata. Vonkajšie tienenie má vyššiu účinnosť ako interiérové tienenie. S vysokou teplotou izby prichádza chuť priestor vychladiť a tu treba hostí informovať o správnom používaní klimatizácie alebo inej chladiacej jednotky vo vzťahu k otvorenému oknu.

Už sa darí optimalizovať jednorázové kávové kapsule do kávovarov na izbe, ktoré nie sú vyrobená z hliníku a neobsahujú BPA. Istá firma začala ponúkať pre sektor Horeca prémiové produkty, pričom ich obaly sú 100% biologicky rozložiteľné a naviac ich káva má certifikát Fairtrade. Ak takúto službu hosťom podnik ponúka, tak je výber dodávateľa kávy na hotelové izby rovnako dôležitý ako výber dodávateľa kávy do reštaurácie či iných outletov. Ak máme takto vybraného dodávateľa, môžeme byť spokojní a ďalšie produkty ako čokoládu, sušienky ku káve už netreba.

Je veľmi dôležité zmieniť, že hotelové izby sú v 90% nefajčiarskym prostredím, čo prispieva lepšiemu upratovaniu, zníženiu spotreby čistiacich prostriedkov a napomáha pozitívnemu povedomiu o podniku. Nefajčiť je moderné. Je dôležité o tom hostí informovať napríklad monitormi v hotelovej hale, na recepcii, na miestach, kde sa hostia najviac zdržiavajú.

Odpad a jeho triedenie v izbe – špeciálna odpadová nádoba uľahčí triedenie odpadu hosťom a upratovacej službe, no jej používanie je v súčasnosti skôr výnimkou. Na izbe sa stretneme s uzatvárateľným odpadkovým košom s vložkou, ktorú väčšina podnikov opatrí igelitovým vreckom. Kto potom roztriedi hosťov odpad na organický, plastový, papierový či nebezpečný? Predstavme si situáciu, keď sa hosť zbaví tohto odpadu: banánová šupka, ohryzok od jablka, cestovný lístok a denná tlač, PET fľaša od nealko nápoja a batérie do fotoaparátu. A v niektorých prípadoch sú v košoch aj detské použité pleny. Ako naloží upratovací tím s takým obsahom odpadkového koša? Preto niektoré podniky investujú do triediacich odpadových košov, ktoré majú označené sekcie na plast, papier, sklo a zmiešaný odpad alebo takéto odpadové veľkoobjemové nádoby umiestnia na hotelové poschodia či iný vhodný priestor, kde sa hostia môžu aj takto zbaviť odpadu. Tu je nutné udržiavať priebežnú kontrolu a následnú čistotu odpadových nádob na poschodiach napríklad poobednou službou či pomocnou silou.

Šatníková skriňa býva často priestor bez dverí. Sú to iba vkusne riešené úložné police s úložnými krabicami vyrobenými napr. z bambusu či lyka a s vodiacou lištou opatrenou drevenými alebo textilnými vešiakmi s poistkou proti odcudzeniu vešiaka hosťom. Žiadny plast, aj lyžica na topánky býva z prírodného materiálu. Ak si hostia potrebujú dať oprať a ožehliť svoje šatstvo, vložia šatstvo do látkového vrecka, ktoré slúži svojmu účelu viackrát, ako jednorazové obalové materiály, vyrobené na bázi plastu. Ak hosť potrebuje šijacie potreby, potreby na čistenie topánok, obráti sa na recepciu, kde tieto potreby dostane na vyžiadanie. Tým sa optimalizuje hospodárenie s týmito potrebami, rovnako ako aj s toaletnými potrebami inštalovanými v kúpeľni. Dôležitá je biologická rozložiteľnosť obalových materiálov týchto potrieb.

S izbou súvisí aj tzv. zvlášť nebezpečný odpad a tým sú batérie používané v ovládačoch na audiovizuálnu techniku, batérie sa nachádzajú v elektronických dverových zámkoch alebo v hotelových sejfoch. Niektoré podniky používajú nabíjačku batérií pre daný druh batérie, no nie všetky druhy sú opäť nabíjateľné a preto ich treba zbierať a odovzdať firme, ktorá sa zberom a výkupom zvlášť nebezpečných odpadov zapodieva. Tým dostatočne podnik prispeje k ochrane životného prostredia.

Osvetlenie izieb a koridorov v niektorých starších podnikoch je na báze neónových trubíc, ktoré tiež patria do kategórie zvlášť nebezpečného odpadu a je treba ďalej nepoužiteľné trubice zbierať a odovzdať špecializovanej firme. Moderné LED osvetlenia, čiže svietivé diody sú trendy vzhľadom na ich výkon a cenu. Ak sa na izbe použije v základnej schéme 5 svietiacich miest, môžu byť ekonomické prínosy zaujímavé (pridať je treba aj svietiace miesta v kúpeľni). Na portáli významného predajcu s elektronikou je možné overiť ročnú úsporu investíciou do LED žiaroviek vo vzťahu k spotrebe a ich návratnosti.

Vykurovacie telesá ako zdroj sálania tepla musia „dýchať“, nič by nemalo brániť prúdeniu tepla a teda nesmú byť zastavané alebo zakryté doskami či ťažkými textíliami. Podlahové vykurovanie priestorov je riešením, ktoré nové podniky prijímajú, staršie podniky musia rozmýšľať nad finančne náročnou investíciou.

Výpravné knihy, úžitkové umenie a iné dekoračné prvky ako vázy, misy a obrazy sú voľbou hoteliéra, či vie ukázať svoj cit pre upcycling a z použitých materiálov vyrobiť niečo kreatívne na ozdobenie izbového priestoru a tým podporiť myšlienku recyklácie.

Kúpeľňa a toaleta

Ako bolo spomenuté, je opatrenie k voľbe o znovu použití froté uterákov a osušiek na hosťovi pre úsporu nákladov a ekologickému prístupu, zásadné. Informovať hosťa možno cez TV alebo vhodným spôsobom na zrkadle v kúpeľni, niektoré podniky inštalujú do kúpeľne nálepky. Tu je treba spomenúť edukáciu upratovacieho personálu, ktorý musí rešpektovať rozhodnutie hostí a nemeniť ho tým, že aj tak zavesené k znovu použitiu uteráky zoberie a vymení za nové. Toto opatrenie potom stráca zmysel. Niekedy hotely vyššej triedy mali a možno aj ešte majú ďalší takzvaný tvárový uterák. Tento komfort som hosťom neumožnil a odstránil z vybavenia kúpeľne. V roku 2010 som likvidoval aj umývacie žinky, ktoré mali vo výbave hostia na apartmánoch a venoval som ich Armáde spásy. Armáde spásy sa venovali vyradené textílie alebo bielizeň, ktorá sa postarala o rozdelenie potrebným v regióne.

Na toalete a v kúpeľni sa používa toaletný papier a hygienické vreckovky, prípadne rozety z recyklovaného papiera, ktoré majú vyššiu vstupnú cenu alebo je možné používať aj výrobky zo 100% prírodnej celulózy a vždy je to o prepočítaní, nikdy nie bezhlavo, len aby sme boli ekologicky šetrní k životnému prostrediu.

Podniky inštalujú k využitiu hosťom šampóny a mydlá v tekutom stave v patrónach, ktoré sú umiestnené pri umývadle a pri sprche či vani v držiakoch. Jednorazové šampóny a mydlá sa stávajú pre hostí suvenírom, ktorí si hostia odnášajú často domov a pre podniky je to zbytočný náklad. Vymeniť tekuté mydlo a šampón sa veľmi pomaly zavádza do praxe, no pri zákonoch, ktoré zakazujú v budúcnosti výrobu a používanie jednorázových plastových výrobkov, zrejme dôjde k posunu v zavádzaní šetrnejšej formy a najmä ak si vedenie podniku spraví prepočty. Problém so zostatkami pevných mydiel som riešil tak, že sme ho zbierali a potom venovali rádovým sestrám, ktoré z nich vyrobili nové mydlo pre potrebných.

Set na holenie, čistenie zubov, rôzne tampóny, vatičky a tyčinky, čo hosť bežne vo svojom živote využíva, mu môže pri pobyte chýbať z titulu že tieto napríklad už minul alebo si ich zabudol doma. V tom prípade je vhodné nechať hosťom informáciu, že takéto kozmetické doplnky možno vyzdvihnúť trebárs i bezplatne na recepcii hotela. Podmienkou by mal byť šetrný a rozložiteľný obal.

Prietok vody vo vodovodných, vaňových a sprchových batériách je možné regulovať inštalovaním perlátorov, čo má dopad na celkovú spotrebu vody. S vodou možno hospodáriť aj tým, že na toalety inštalujeme duálny splachovací systém. Je ale potrebné, aby boli označené možnosti a hostia rozumeli tomu, ktoré tlačidlo použiť. U duálneho systému splachovania je dôležitá kontrola tesnosti systému nakoľko ventily sú náchylnejšie k únikom ako sifón. Splachovanie toalety možno riešiť aj sivou vodou alebo vodou dažďovou. Sivou vodou rozumieme tú, ktorá vytiekla z práčky, umývačky, sprchy, vane či umývadla a je za pomocí technológie biologicky vyčistená a filtrovaná. V prípade splachovania toalety dažďovou vodou, je potrebné kontrolovať kvalitu zachytenej dažďovej vody aby spĺňala atribúty úžitkovej vody a na slnku nepodliehala UV žiareniu, prehrievaniu a tým tvorbe nežiadúcich rias a baktérii. Optimálnejšie je uloženie rezervoáru pre sivú a dažďovú vodu v zemi. Sivú vodu vieme využiť aj na polievanie rastlín a kvetov.

Upratovací tím

Upratovanie izby a kúpeľne a spoločenských priestorov sa v dnešných podmienkach rieši iba certifikovanými čistiacimi prostriedkami, ktoré si podniky nechajú predložiť dodávateľmi čistiacich prostriedkov. Upratovací servis má byť poučený a preskúšaný nielen v hlavnej pracovnej činnosti, ktorú má vykonať na izbe hosťa, ale má byť tiež edukovaný v greenmanagemente. Mal som objednanú izbu v Prahe na 2 noci, chýbala nám jedna osuška. Premotivovaný zamestnanec doniesol dve, namiesto jednej. Večer sme sa vrátili z mesta a v kúpeľni okrem používaného pevného mydla, dodal personál ďalšie mydlo. Tu vidím veľké medzery vo vysvetľovaní problematiky upratovania izieb personálu, ktorý býva často aj inojazyčný a jednoduchý. Fotografiami v tréningových manuáloch, ktoré sú súčasťou adaptačného procesu, aby zamestnanec vedel aký výsledok sa od neho očakáva, by hoteliéri uľahčili pochopenie týmto kolegom. A k trénovanému upratovaciemu tímu ešte poznámka o ich pracovných uniformách, ktoré sú často vyrobené z nepriedušných materiálov, v ktorých sa potia a nepracuje sa im pohodlne. Skúsil niekto z hoteliérov obliecť personál do prírodných materiálov akým je napríklad ľan?

Hlavne je treba začať

Niektoré podniky prijímajú komplex opatrení a riešení. Problematika zavádzanie greenmanagementu do podnikov a jej procesov je veľmi obsiahla. Je vhodné ju fázovať prinajmenšom na tie opatrenia, ktoré sú dôležité pri výstavbe nového objektu a pri rekonštrukcii stávajúceho objektu a tie, ktoré sú realizovateľné za bežnej prevádzky. Možno hovoriť o fáze, kedy sú podniky už v prevádzke a vedenie podniku či investor sa rozhodne venovať politike greenmanagementu čas a prostriedky a meniť veci prijímaním rozhodnutí v už stávajúcich procesoch. Niektoré opatrenia budú spojené s prevádzkovými procesmi, niektoré opatrenia budú spojené s investíciami, ktoré znižujú náklady. Peňažné prostriedky venované investíciám ako vykurovací systém a kotolňa, tepelné čerpadlo, solárne panely, technológia kuchyne, bazénová technológia, vybavenie práčovne, rekuperačná jednotka či nabíjacia stanica na elektromobil sú zásadné pre investorov, a treba o nich rozhodovať už vo fáze výstavby s dôrazom na ekonomiku podniku. Ak to nie je možné, potom počas kúpy už stávajúceho objektu alebo počas prevádzkovania podniku. Ak sa riešia tieto investície v súčasnom období, už po výstavbe podniku, v energeticky náročnej dobe, je vyhodnocovanie dopadov na ekonomiku podniku v tomto období o to dôležitejšie.

Preto je potrebné začať čo najskôr a cieľavedome v oblasti soft riešení a opatrení, vypracovať si možné návrhy, nechať sa inšpirovať, vzdelávať sa v tejto oblasti a zistiť, čo už máte v podniku zavedené a ani ste nevedeli, že sa napĺňa obsah greenmanagementu. Pripraviť si rozpočet a fázu realizácie, zapojiť ostatných členov tímu a povzbudzovať sa pozitívnym feedbackom od hostí a kolegov z hotelového priemyslu a pohostinstva. Spolupracovať s rovnako orientovanými podnikmi v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazce. Aj malými postupnými krokmi sa dá napredovať a za rok vie podnik v optimálnom formáte prijať a realizovať minimálne 4 opatrenia. Inšpirácie sú uvedené nielen v tomto textu.

Tagy článku:

Zdieľajte článok: